PYRO-SAFE® NOVASIT BM z Certyfikatem ATEX

PYRO-SAFE® NOVASIT BM z Certyfikatem ATEX

ATEX - Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r definiuje wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach, w których występuje atmosfera wybuchowa.


Atmosfery wybuchowe to mieszanina gazów, par czy pyłów z powietrzem w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Występuje ona z reguły w miejscach takich jak zakłady chemiczne, rafinerie, elektrownie, lakiernie, cementownie, zakłady przetwórstwa oraz w wielu innych obszarach, w których możemy mieć do czynienia z palnymi substancjami w postaci gazów, par czy mgieł jak również obłoków palnych pyłów w powietrzu.


Uzyskany dla zaprawy ogniochronnej PYRO-SAFE® NOVASIT BM certyfikat oznacza, że nasz produkt spełnia wymagania odnośnie stosownia go w strefach zagrożonych wybuchem.

ATEX Certyfikat nr JSHP 19 ATEX 0044U z dnia 28.10.2019
Certyfikat Zgodnościwystawiany przez jednostkę notyfikowaną dla każdego przejścia instalacyjnego indywidualnie
Test Raport NrLT/230/2019 z dnia 30.09.2019        Badanie ciśnieniowe – 20 bar
Oznaczenie zgodnie z Certyfikatem ATEX:
II 1/2G Ex eb II Gb

II 1/2D Ex tb IIIC Db

 

Zastosowanie
Kable, przewodyøzewn ≤ 80 mm
Ruryøzewn ≤ 100 mm
Stopień ochrony IPIP 65
Zakres temperatur

-20°C ≤ T ≤ +70°C

 

Zaprawa ogniochronna ma zastosowanie w systemie PYRO-SAFE® Novasit BM. Jest to przejście instalacyjne nie zawierające materiałów włóknistych do uszczelniania wszystkich rodzajów kabli, przewodów instalacyjnych do prowadzenia kabli, rur palnych i niepalnych oraz innych instalacji.

Innymi produktami PYRO-SAFE® posiadającymi certyfikat ATEX są PYRO-SAFE® RDS i PYRO-SAFE® CMS (więcej informacji na życzenie).

Objaśnienia:
II

Grupa urządzeń

(urządzenie i systemy ochronne w przestrzeniach i miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych, poza zakładami górniczymi)

1/2G

1/2D

Kategoria urządzenia

- 1/2G Gazy, mgły, pary – pomiędzy strefami 0 i 1 oraz strefa 2

- 1/2D Pyły - pomiędzy strefami 20 i 21 oraz strefa 22

2G

2D

Kategoria urządzenia

- 2G Gazy, mgły, pary – strefy 1 i 2

- 2D Pyły - strefy 21 i 22

Ex eb

Ex tb

Rodzaj ochrony

- eb budowa wzmocniona (EN 60079-7:2015)

(zapobieganie wystąpieniu nadmiernej temperatury łuków oraz iskier elektrycznych)

- tb ochrona przez obudowę (EN 60079-31:2014)

(poziom zabezpieczenia wysoki, oddzielenie od atmosfery wybuchowej)
IIGrupa substancji wybuchowych - wszystkie gazy, mgły i pary
IIICGrupa substancji wybuchowych - pyły (pyły łatwopalne, przewodzące i nieprzewodzące)
GbPoziom zabezpieczenia urządzenia (EPL) – gazy, mgły i pary (strefa 1 i 2)
DbPoziom zabezpieczenia urządzenia (EPL) – pyły (strefa 21 i 22)